الکترود ۹۰۱۸-b3

الکترود 9018-b3Reviewed by Admin on Oct 24Rating:

اﻟﻜﺘﺮود ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺰش و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، دﻳﮓ ﻫﺎ و ﻟﻮﻪﻟ ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺎي ﻛﺎري ﺎﺗ ۶۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻣ ﺷﻮد .
اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮود داراي ﻗﻮس ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎس رﻳﺸﻪ و ﺣﺎﻻت اﺟﺒﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻣ ﺑﺎﺪﺷ . ﺟﻮش آن از ﻧﻈﺮ از آزﻣﺎﻳﺶ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ .
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺧﺎﺺﻟ ) درﺪﺻ 🙁
Mo  Cr  Si  Mn  C
۱٫۰   ۲٫۴۰   ۰٫۵۰   ۰٫۸۰   ۰٫۰۶
ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺧﺎﺺﻟ :
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺮﺿ ﻪﺑ (J)
ISO – V
+۲۰ ° C
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﻲﺸ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ ازدﻳدﺎ ﻃﻮل
(N/mm 2 )   A5 (%)   (N/mm 2 )
۱۰۰   >22   >440   ۵۷۰ – ۶۷۰   T
۱۴۰   >24   >350   ۵۰۰ – ۶۰۰   N+T
T : ﺑﺎﮔز
N+T : ﻧﺮﻣﺎﻪﻟ + ﺑ،ﺎزﮔﺖﺸ ۵ / ۰ ﺳﺎﺖﻋ رد
ﺖﺸ ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ / ۰ ﺳﺎﺖﻋ رد
۷۵۰ درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﺷﺪن رد ﻫﻮا
۷۵۰ درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎزﮔﺖﺸ داهد ﺷﻮد . ۹۲۰ درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و رد ﻫﻮا ﺳﺮد ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ / ۰ ﺳﺎﺖﻋ رد دﻣيﺎ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻄﺐ ﻣﻌﻜﻮس
ﻗﻄﺮ اﻟﻜﺘﺮود ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ( ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮود ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ( ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻪ ) آﻣﺮﭙ (
۲٫۵  ۳۵۰  ۵۰ – ۸۵
۳٫۲۵  ۴۵۰  ۸۵ – ۱۳۰
۴٫۰  ۴۵۰  ۹۰ – ۱۸۰
۵٫۰  ۴۵۰  ۱۵۰ ­ ۲۴۰
ﻣﻮارد ﻣﺼفﺮ :
۱۰CrMo ۹ ۱۰, ۱۰ CrSiMo V ۷, ۲۴ CrMo ۱۰; GS‐ ۱۲ CrMo ۹ ۱۰, GS–۱۹ CrMo ۹ ۱۰  DIN Standard
۱۰CrMo9‐۱۰, ۱۰ CrSiMoV ۷; G17CrMo9‐۱۰
EN Standard
A335 Gr. P22; A217 Gr.WC ۹٫
ASTM Standard
ﻣﻼﺣﻈتﺎ :
• ﻓﻘﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺠدﺪ : ﺑﻪ ﻣﺪت ۲ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣيﺎ ۳۰۰ ﺎﺗ ۳۵۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد •
• دﻣﺎي ﭘﻴﺸﮕﺮم، ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻌﺪ از ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻲﻣ ﮔﺮدد.

 

برای اطلاعات بیشتر و یا خرید این کالا میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲۸۶۶۱۳۷۸

۰۲۶۳۳۳۲۴۱۲۱

۰۲۶۳۳۳۲۲۶۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

تکنوجوش را حمایت کنید