OK 73.05-E7018-G

 ویژ گی های الکترود E7018-G :الکترود قلیایی با نرخ جایگزینی %بطور خاص مناسب برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا، مخازن تحت فشار، حتی فولادهای پر کربن و با خلوص کم. دارای فلز جوش با چقرمگی بالا و سهولت جدا شدن سرباره جوش با حداقل پاشش و ...

FILARC 35 E7018-1

 ویژ گی های الکترود E7018-1 :الکترود قلیایی با نرخ جایگزینی %۱۱۵ بطور خاص مناسب برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا، مخازن تحت فشار، حتی فولادهای پر کربن و با خلوص کم. دارای فلز جوش با چقرمگی بالا و سهولت جدا شدن سرباره جوش با حداقل ...