E9018-D1

8018G

فروش الکترود 9018-d1 ,9018g,9018b3,9018,9018a1,9018d1,و…

الکترود9018,الکترودخشکه,الکترودایساب,الکترود فولادی,الکترود ارزان,الکترودسوئدی, E9018-D1

فروش این الکترود به صورت کلی وجز توسط شرکت تکنوجوش انجام میگردد.

09128661378

02166718328

9018-d1

الکترودهای قلیایی یا بازی
CaOو Mgo ،CaCO3قسمتزیادیازروپوشایننوعالکترودکربناتکلسیم
راتشکیلمیدهندوهمراهبامقداریفلوریدکلسیمبودهکههنگامکاربااینالکتروداز
برای محافظت تولید میشود چون کربنات کلسیم در گرمای CO2تجزیه کربنات گاز
:٠٠٨1تجزیهمیشود˚C
CaCO CaO CO → + 3 2
چون مواد سلولزی در روپوش به کار نمیرود جوشهای حاصل دارای حداقل
هیدروژن حل شده در جوش است و به همین دلیل این الکترودها را الکترودهای کم
)4-5)هممیگویند (شکلLow Hydrogen(هیدروژن
E7018
4-5 شکل
اینالکترودبرایجوشکاریفوالدهایکمآلیاژکهحساسبهترکزیرخطجوشو
منطقهمجاورجوشهستندکاربردداردبهعالوهبرایجوشکاریقطعاتضخیمفوالدی
کهدارایدرصدکربنباالترهستند،نیزمناسباست
جوش حاصل دارای مقاومت مکانیکی خوب بوده و در مقابل ضربه از خود مقاومت
ودرتماموضعیتهابهجزسرازیرمورداستفاده (DCEP) = + نشانمیدهندباجریان
)4-6است (شکل
4-6 شکل
الکترودهای قلیایی نمگیر (جاذب رطوبت) هستند و چون الکترود باید عاری از
51
شکل 7-4 الکترود خشک کن دستی
هیدروژن باشد الکترودها را قبل از جوشکاری خشک میکنند یعنی داخل الکترود
C
°
4٠٠ تا C
°
25٠ خشککن قرار داده شکل (٧-4) و به مدت 2 تا 3 ساعت در دمای
خشکمیکنندوپسازآنبرایجوشکاریمورداستفادهقرارمیدهند
روپوش گروهی از این الکترودها دارای درصدی پودرآهن هستند که باعث افزایش
1 راندمان، کاهش نفوذ و افزایش پهنای جوش میگردد عیب بریدگی در کناره جوش
کمترمشاهدهمیشو

5/5 (1 نظر)
admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.